Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

LDF er forkortelse af Landsorganisationen Danske Fugleforeningen som er en landsdækkende forening. LDF består af bestyrelsen, udvalg og konsulenter, som alle er uundværlige for at kunne leverer materialer og seneste opdaterede nyheder til de lokale fugleforeninger og medlemmerne af Dansk Fuglehold.

LDF´s formål er at oprette, vedligeholde og udbygge kontakt og samarbejde mellem danske fugleforeninger. LDF's virkefelt er normalt begrænset til Danmark, men vi samarbejder med lignende organisationer i andre lande.

Landsorganisationen Danske Fugleforeningers formål er ligeledes:

at udbrede kendskabet til pleje og hold af fugle og at medvirke til ved opdræt at bevare de fuglearter, der holdes under beskyttede forhold og at arbejde for bevaring af de truede fuglearter i naturen.

at udbrede kendskabet til internationale konventioner og forordninger, der berører fuglehold, og aktivt medvirke til, at disse efterleves.

at varetage praktiske opgaver, som vanskeligt kan løses af de enkelte foreninger og at være talerør på foreningernes vegne i forhandlinger med offentlige myndigheder og andre organisationer.

at arbejde for, at fugle holdes under dyreværnsetiske forhold samt i samarbejde med Den Danske Dyrlægeforening at højne standarden for fuglemedicin.

Formålet søges opnået blandt andet ved at udgive tidsskriftet Dansk Fuglehold, ved at arrangere landsudstillinger, ved at arrangere et seminar i forbindelse med det årlige repræsentantskabsmøde, ved at varetage uddannelsen af dommere til bedømmelse af fugle til udstillinger, kåringsskuer m.v. og ved at holde mindst ét årligt møde for fugledommere, ved at arrangere fuglefaglige aktiviteter samt ved deltagelse i internationalt fredningsarbejde.

 

 

 


 

Copyright © 2012-2013 Landsorganisationen Danske Fugleforeninger. Alle rettigheder reserveret.